Αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ το 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική τα τελευταία έτη και τις προτάσεις της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ το 2012.

Στην έκθεση περιγράφεται το πώς προτίθεται η Επιτροπή να αξιοποιήσει τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων ώστε να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τα επιτρεπόμενα αλιεύματα και τις ποσοστώσεις για το επόμενο έτος.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα σημειώνει αργή βελτίωση, ωστόσο εξακολουθούν να λείπουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για την πλειονότητα των αποθεμάτων, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς κοινοποίησής τους από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή συνεπώς θα χρησιμοποιήσει νέα μέθοδο για τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων, προβαίνοντας σε μείωση των επιπέδων όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Οι απόψεις της Επιτροπής θα αποτελέσουν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης μέσα στο καλοκαίρι, τα αποτελέσματα της οποίας θα ενσωματωθούν στις προτάσεις της όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες του επόμενου έτους, που θα εγκριθούν το φθινόπωρο.

Η αρμόδια Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Μαρία Δαμανάκη, τόνισε ότι προτίθεται να υιοθετήσει νέα, προληπτική προσέγγιση σχετικά με τις προτάσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες: όσον αφορά τα ιχθυαποθέματα για τα οποία υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία, οι προτάσεις της Επιτροπής θα βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία, η Επιτροπή θα προτείνει κατά κανόνα τη μείωση των αλιευμάτων. Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να οδηγήσει στην εξάλειψη της υπεραλίευσης και να ενθαρρύνει την καλύτερη συλλογή στοιχείων και την κοινοποίησή τους από τα κράτη μέλη.

Όπως ανέφερε η Επίτροπος: «Για να εξαλειφθεί σταδιακά η υπεραλίευση πρέπει να διαχειριστούμε τα ιχθυαποθέματα με τρόπο που να τους επιτρέπει να αποκαθίστανται και να εξασφαλίσουμε τον μακροπρόθεσμα  υψηλότερο δυνατό μέσο όρο αλιευμάτων που μπορεί να μας δώσει η θάλασσα. Αυτό θα οδηγήσει τόσο στη βελτίωση της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων στην Ευρώπη όσο και στη μείωση του αντικτύπου της αλιείας στο περιβάλλον. Επίσης, θα βελτιώσει την οικονομική αποδοτικότητα του αλιευτικού τομέα στην Ευρώπη».

Αυτός ο τρόπος αλιείας, ο οποίος βασίζεται στην «Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση» θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη και στην μετάβαση από την εντατική αλιεία σε ολιγάριθμα αποθέματα σε μικρότερης έντασης αλιεία σε μεγαλύτερα αποθέματα. Θα αλιεύονται οι ίδιες ή μεγαλύτερες ποσότητες αλλά θα είναι μικρότερος ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και λιγότερες οι απορρίψεις.

Αυτό σημαίνει μικρότερη ζημία στον βυθό της θάλασσας, λιγότερα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευάλωτων οργανισμών, όπως οι φώκιες, τα δελφίνια και άλλα θαλάσσια θηλαστικά και λιγότερη κατανάλωση καυσίμων – καθώς απαιτείται λιγότερος χρόνος για την αλίευση ενός τόνου ιχθύων από απόθεμα σε αφθονία σε σχέση με την αλίευση από μικρό απόθεμα.

Θα  επιτευχθεί επίσης μείωση των εκπομπών άνθρακα και των δαπανών των αλιευτικών σκαφών σε καύσιμα.

Νέα μορφή επιστημονικής γνωμοδότησης

Το 2010 το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES), το οποίο παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή, ανέπτυξε μια νέα μορφή γνωμοδοτήσεων όσον αφορά τα επίπεδα των TAC τα οποία θα οδηγήσουν στην αλιεία με βάση τη Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση έως το 2015. Η Επιτροπή ενέκρινε αυτό το νέο είδος γνωμοδότησης και προτίθεται να βασίζει τις προτάσεις της για τα TAC σε αυτήν, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Εντούτοις, ένα σημαντικό εμπόδιο όσον αφορά τη λήψη απόφασης για τις αλιευτικές δυνατότητες το 2012 είναι η έλλειψη επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για τα δύο τρίτα, περίπου, των TAC.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό οφείλεται σε ελλιπή στοιχεία όσον αφορά τα αλιεύματα, σε ανεπαρκείς έρευνες ή σε ελλιπή δειγματοληψία. Η διάθεση επιστημονικών δεδομένων όσον αφορά τα αλιεύματα αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, την οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν την αναλαμβάνουν.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την υπεραλίευση, πρέπει να προτείνεται μείωση των TAC και/ή των επιπέδων αλιευτικής προσπάθειας

Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν επαρκείς πόρους και να παράσχουν επειγόντως τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να επιτρέπεται η εκτίμηση της κατάστασης των αποθεμάτων. Πρέπει δε να ανατεθεί επειγόντως σε επιστημονικές υπηρεσίες η επίλυση αυτών των προβλημάτων, αλλά τις βασικές πληροφορίες πρέπει να τις διαθέτουν τα κράτη μέλη.

Τέλος, πρέπει να καθιερωθούν δείκτες με βάση την επαγγελματική αλιεία και τις επιστημονικές έρευνες, ώστε να θεσπισθούν αυστηροί κανόνες με στόχο τον προσανατολισμό της αλιείας προς την βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειψη στοιχείων.

Οι ευρωπαίοι πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια και η Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ACFA) καλούνται σήμερα να μελετήσουν την μέθοδο εργασίας που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση που έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής και να διατυπώσουν σχόλια επ’ αυτής.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Τα σχέδια θα συζητηθούν επίσης στο Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση των υπουργών αλιείας που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου.

πηγή  http://www.econews.gr/2011/05/26/ekthesi-alieia-dynatotites-eu/

Δημοσιεύτηκε στις: 27/05/2011


Latest Category Articles
«Τα μυστικά της Μεσογείου» του Πιερ-Υβ Κουστώ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 14/12/2011)
Κολύμπησαν προς την ελευθερία......
(Δημοσιεύτηκε στις: 30/11/2011)
Απειλή για το περιβάλλον τα συνθετικά ρούχα......
(Δημοσιεύτηκε στις: 14/11/2011)
Επιστροφή στη θάλασσα για τον «Πέτρο» και τον «Αχι......
(Δημοσιεύτηκε στις: 08/11/2011)
Διαγωνισμός Ερασιτεχνικής Φωτογραφίας "Μεσόγειος: ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 03/11/2011)
Βρέθηκε πλοίο του μογγολικού στόλου του 1281......
(Δημοσιεύτηκε στις: 31/10/2011)
Οι θαλάσσιες χελώνες εκπέμπουν SOS......
(Δημοσιεύτηκε στις: 05/10/2011)
Αντιβιοτική ουσία στο συκώτι καρχαριών αντιμετωπίζ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 20/09/2011)
Άγνωστο είδος δελφινιού κρυβόταν «κάτω από τη μύτη......
(Δημοσιεύτηκε στις: 16/09/2011)
Τα δελφίνια του Αμβρακικού «αντιλαμβάνονται την έν......
(Δημοσιεύτηκε στις: 01/09/2011)
ΟΤΑΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΕΔΟΥΣΕΣ…......
(Δημοσιεύτηκε στις: 11/08/2011)
Νέα έρευνα στο ναυάγιο του «Μέντωρ» ......
(Δημοσιεύτηκε στις: 10/08/2011)
Προηγούμενες Δραστηριότητες